بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی)

بیا تا بدانیم

(تاریخی،سیاسی،مذهبی،فرهنگی) جدیدترین مقالات منتشر شده در ژورنال‌های علمی نشان از ناکارآمدی همه‌ی نظریه‌های سابق در زمینه‌ی منشاء اطلاعات DNA و همچنین نزدیک شدنِ جامعه‌ی علمی به طراحی هوشمند جهان دارد. قبل از اینکه این مقالات را بررسی کنیم، توضیحاتی درباره‌ی DNA و اینکه چرا DNA یکی از مشکلات غیر قابل حلّ برای زیست‌شناسانِ آتئیست است، ارائه می‌کنیم و سپس به جدیدترین مقالات ژورنال‌های علمی می‌پردازیم:


 دی ان ای(DNA) را می‌توان به یک کتاب تشبیه کرد. اگر یک کتاب را ورق بزنید در هر صفحه‌ی آن، ده‌ها سطر و جملات وجود دارد که به‌راحتی می‌توانید آن را بخوانید. کتاب و صفحات و حتی کلمات آن از جنس مواد شیمیایی است و می‌تواند در طبیعیت به وجود آید، اما جملات با معنایی که در هر صفحه از کتاب نوشته شده است و شما آن را می‌خوانید، توسط یک شخص( از طرف یک هوش) ایجاد شده است، DNA نیز دقیقا اینگونه است.


 زیست‌شناسان از سال 1970 تا 2012  تلاشِ زیادی کردند که شکل‌گیری اطلاعات موجود در DNA را توجیه کنند و نظریه‌ها و مقالات گوناگونی ارائه و منتشر کردند که هیچ‌کدام از آن‌ها کارآمد نبوده است و در نهایت منجر به نزدیک شدنِ جامعه‌ی علمی به طراحی هوشمند شده است. 

ابتدا سال 2013 یکی از بزرگترین نهادهای علمی دنیا یعنی "World Scientific" که بیش از 150 ژورنال علمی مختلف را منتشر می‌کند مجموعه مقالاتی منتشر کرد و در آن به وضوح اعلام کرد که اطلاعات موجود در DNA نمی‌تواند توسط مکانیزم‌های طبیعی از جمله مکانیزم نئوداروینی (انتخاب طبیعی و جهش‌های تصادفی) به وجود آید و همچنین اعلام کرد که وجود یک طراح هوشمند توضیح بسیار مناسبی برای DNA است. تعدادی از این مقاله‌ها را بررسی میکنیم.


1 در مقاله‌ی زیر اعلام می‌شود که بهترین تعریف برای اطلاعات موجود در DNA این است که اطلاعات را فراتر از ماده و انرژی در نظر بگیریم:


A third alternative proposes that information is in fact non-material and that the coded information systems is not defined at all by the biochemistry or physics of the molecules used to store the data... 

Information has its definition outside the matter and energy on which it sits.


ترجمه:

سومین راه پیشنهاد می‌کند که اطلاعات موجود در DNA در واقع غیرمادی است و همچنین سیستم‌های اطلاعات کد شده نمی‌تواند به طور کامل توسط بیوشیمی یا فیزیکِ مولکول‌هایی که برای ذخیره داده‌‌ها استفاده می‌شود، تعریف شود.


  اطلاعات(موجود در DNA) تعریفی دارد که خارج از ماده و انرژی قرار می‌گیرد.


http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_0008


2_در مقاله‌ی زیر اعلام می‌شود که انتخاب طبیعی نمیتواند منشاء نوکلئوتیدهای کاربردی را توضیح دهد:


given our current understanding of how natural selection operates, we cannot explain the origin of the typical functional nucleotide.


ترجمه:


با توجه به درک فعلی ما از اینکه "انتخاب طبیعی" چگونه عمل می‌کند، ما نمی‌توانیم منشاء نوکلئوتیدهای کاربردی معمولی را توضیح دهیم.http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_00113_در این مقاله به وضوح گفته می‌شود که وجود یک هوش خارجی( طراح هوشمند) توضیح مناسبی برای منشاء اطلاعات DNA است:


In this paper, the hypothesis that the finely tuned optimization of the SCT originates in external intelligence is compared to the hypothesis that its fine tuning is due to the adaptive selection of earlier codes. It is concluded that, in the absence of metaphysical biases against this hypothesis, external intelligence better explains the origin of the SCT.ترجمه:

در این مقاله، این فرضیه که بهینه‌سازی بسیار دقیق تنظیم شده‌ی جدول استاندارد کدون( یا به اختصار SCT)، از یک هوش خارجی سرچشمه گرفته است با این فرضیه که این تنظیمات دقیق ناشی از انتخاب تطبیقی از کدهای اولیه هست مقایسه می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که در غیاب تعصبات متافیزیکی علیه این فرضیه، وجود هوش خارجی توضیح بهتری برای منشاء جدول استاندارد کدون(SCT) است.


http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_0018


♻️همچنین در مقاله‌ی زیر به وضوح نشان داده می‌شود که مکانیزم‌های طبیعی مانند جهش‌ها و انتخاب طبیعی نمی‌تواند منجر به تولید پروتئین کاربردی شود:


Any serious origin-of-life or origin-of-species scenario must explain the origin of the required biological information…

The creation of a functional protein via the mutation/selection paradigm lacks support from information science.


ترجمه:

هر سناریوی جدی برای توضیح منشاء حیات یا منشاء گونه‌های جانداران، باید بتواند منشاء اطلاعات زیستی مورد نیاز آن را توضیح دهد...

 ایجاد یک پروتئین کاربردی از طریق الگوی جهش و انتخاب طبیعی(نئوداروینیسم)  فاقد پشتیبانی از علم اطلاعات است (با توجه به دانش نسبت به اطلاعات موجود در دی ان ای، الگوی جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی نمی‌تواند یک پروتئین کاربردی ایجاد کند)


http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_0017
5⃣در این مقاله نیز به طور دقیق نشان داده شده است که انتخاب طبیعی نمی‌تواند باعث به وجود آمدن اطلاعات موجود در DNA شود:


http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_0010


نسخه‌ی کامل مقاله:


www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789814508728_00106⃣در مقاله‌ی زیر به صراحت بیان می‌شود که انتخاب طبیعی و جهش‌ها( مکانیزم نئوداروینی) نمی‌تواند حیات باکتریایی و به وجود آمدن جانداران را توضیح دهد و به یک نظریه‌ی طراحی که به طور سیستماتیک و مهندسی شده عمل کند نیاز است:


Like all life, bacterial life depends on a complex, integrated network of precise metabolic processes. These processes are carried out by more than a thousand enzymes…

Can neo-Darwinian theory explain the origin of this network of enzymes that orchestrates metabolic complexity? Building on previous experimental and theoretical work, we argue here that it cannot. But instead of merely listing the theory's shortcomings, we attempt to construct a full and coherent picture of how it has failed to explain metabolic innovation...

the old theory focuses on the simple material processes of mutation and selection in the hope that these can drive innovation… the new theory will look more like the systematic concepts of an engineering discipline than a set of causal laws.


ترجمه:


مانند تمام زندگی، زندگی باکتریایی نیز به یک شبکه یکپارچه و پیچیده از فرآیندهای متابولیک دقیق بستگی دارد.... این فرآیندها توسط بیش از یک هزار آنزیم انجام  می‌شود...

 آیا نظریه‌ی نئوداروینی(جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی) می‌توانید منشاء این شبکه از آنزیم‌ها که پیچیدگی‌های متابولیک را هماهنگ می‌کند، توضیح دهد؟!

 با توجه به کارهای تئوری و عملی سابق، ما در اینجا استدلال می‌کنیم که آن( مکانیزم نئوداروینی) نمی‌تواند. 

اما به جای صرفا لیست کردن کاستی‌های این نظریه، ما تلاش می‌کنیم که یک تصویر کامل و منسجم ارائه دهیم که چگونه آن(مکانیزم نئوداروینی) برای توضیح نوآوری‌های متابولیک شکست خورده است...

نظریه قدیمی(برای شکل‌گیری زندگی) روی  فرآیندهای مادی ساده از جهش و انتخاب طبیعی تمرکز دارد به این امید که این ها( جهش‌ها و انتخاب طبیعی) بتواند نوآوری را هدایت کند....  (اما)نظریه‌ی جدید بیشتر شبیه به مفاهیم سیستماتیک از یک نظم مهندسی شده است تا مجموعه‌ای از قوانین علت و معلولی.http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814508728_00227_همچنین آخرین مقاله‌ای که در زمینه‌ی اطلاعات موجود در DNA منتشر شده، مقاله‌ای است که توسط Springer ( ژورنال Biological Theory ) سال 2015 منتشر شده است. این ژورنال توسط دانشگاه MIT(برترین دانشگاه دنیا) منتشر می‌شود و در این مقاله به بررسی همه‌ی نظریه‌هایی که در زمینه‌ی منشاء اطلاعات DNA وجود دارد پرداخته است. این مقاله نیز دیدگاه ارائه شده در مقالات "World Scientific" مبنی بر ناکارآمد بودن مکانیزم‌های فعلی برای ایجاد DNA و نیاز به یک مکانیزم سیستماتیک را تایید کرده است. 

متن این مقاله که سال 2015 منتشر شده است را به همراه ترجمه می‌آوریم


There are currently three major theories on the origin and evolution of the genetic code: the stereochemical theory, the coevolution theory, and the error-minimization theory. The first two assume that the genetic code originated respectively from chemical affinities and from metabolic relationships between codons and amino acids. The error-minimization theory maintains that in primitive systems the apparatus of protein synthesis was extremely prone to errors, and postulates that the genetic code evolved in order to minimize the deleterious effects of the translation errors.

This article describes a fourth theory which starts from the hypothesis that the ancestral genetic code was ambiguous and proposes that its evolution took place with a mechanism that systematically reduced its ambiguity and eventually removed it altogether.ترجمه:


 در حال حاضر سه نظریه عمده برای منشاء و تکامل کدهای ژنتیکی(اطلاعات موجود در DNA) وجود دارد: نظریه‌ی Stereochemical  و نظریه‌ی Coevolution و نظریه‌ی Error-Minimization. در دو مورد اول فرض بر این است که کد ژنتیکی از وابستگی شیمیایی و از روابط متابولیک میان کدون و اسیدهای آمینه سرچشمه گرفته است. 

نظریه‌ی سوم مدعی است که در سیستم‌های اولیه، دستگاه سنتز پروتئین بسیار مستعد خطا بود و ادعا می‌کند که کدهای ژنتیکی به منظور کاهش اثرات مخرب از اشتباهات ترجمه تکامل یافته است... 

این مقاله به شرح یک نظریه‌ی جدید(نظریه ی چهارم) می‌پردازد که با این فرضیه شروع می‌شود که کد ژنتیکی اولیه مبهم بود و پیشنهاد می‌کند که فرگشت با یک مکانیسم دیگر جایگزین شود که به طور سیستماتیک ابهام آن را کاهش دهد و در نهایت همه‌ی آن را حذف کند.


http://link.springer.com/article/10.1007/s13752-015-0225-zهمانگونه که مشاهده کردید در مقالات منتشر شده به وضوح اعلام شده است که وجود یک طراح هوشمند، توضیح مناسبی برای منشاء DNA است و همچنین اعلام شده است که جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی ناکارآمد هستند و در عوض یک نظریه‌ی طراحی که به طور سیستماتیک و مهندسی شده عمل کند را پیشنهاد می‌دهند.تهیّه و تنظیم: «رد شبهات ملحدین»

95/12/13نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی